<H3>Юридичні консультації</H3>
<H2>Юридичні консультації у Києві</H2>
    
<H1>Види робочого часу</H1>
       Відпустка по догляду за дитиною - це соціальна гарантія жінки, яка забезпечує практичну можливість продовження роду, народження та виховання дітей. В Україні в різні часи тривалість відпусток, що надавались для народження та по догляду за дитиною, була різна. В цій статті ми розглянемо всі питання по відпусткам по догляду за дитиною на даний час та, що чекає на жінок у недалекому майбутньому за новим Трудовим кодексом ( зараз проект).
       Спершу розглянемо питання, які ж відпустки будуть надані жінці, що вирішила народити дитину.
       Відповідно до статті 17 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:
  • до пологів - 70 календарних днів;
  • після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.
       Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126  календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.
       Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ч. 1 ст. 18 Закону України "Про відпустки"). Звертаю увагу, що перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - це право, а не обов'язок жінки-матері. Для отримання такої відпустки жінці необхідно написати та подати за місцем роботи заяву про надання відпустки.

 
 
АДВОКАТ
(044) 339-56-03
       Відпустка  по догляду за дитиною може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом  чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків. При цьому у відпустці по догляду за дитиною можуть перебувати одночасно не всі родичі, перелічені вище, а лише один із них, який фактично доглядає за дитиною. Іншими словами, не можна надати одночасно оплачувані відпустки по догляду за дитиною і матері, і батьку дитини. Відпустка для догляду за дитиною батьку чи родичу, що доглядає за дитиною, надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення
терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, зазначених вище, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
       На випадок, якщо жінка хоче суміщати роботу та догляд за дитиною, законодавець встановив наступну норму:
За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій статті вісімнадцять Закону України "Про відпустки", у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім'ях (ч. 5 ст. 20 Закону України "Про відпустки").
       Отже, ми встановили, що відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення дитиною трирічного віку. Розглянемо тепер випадки, коли така відпустка надається більшої тривалості. Розрізняють два види надання відпусток по догляду за дитиною більшої тривалості:
  • відпустки більшої тривалості, що надаються роботодавцем на його розсуд (це право роботодавця надати чи не надати таку відпустку);
  • відпустки більшої тривалості, що надаються роботодавцем в обов'язковому порядку.
       
       Перший вид: Відповідно до частини 2 статті 18 Закону України "Про відпустки" підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Законодавець не обмежив строк більшої тривалості відпустки, таким чином роботодавець має право самостійно вирішувати це питання.
       Другий вид: За бажанням працівника в обов'язковому порядку надається відпустка матері або іншим особам, що мають право на відпустку по догляду за дитиною, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку. Слід звернути увагу, що ця відпустка без збереження заробітної плати.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка більшої тривалості без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Проте час зазначених відпусток до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

       Розглянемо тепер особливості відпусток по догляду за дитиною у випадку усиновлення. Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку (ч. 1 ст.182 Кодексу законів про працю України). Жінкам, які усиновили дитину віком до трьох років (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду за нею в  загальному порядку, описаному вище. Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини  тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Якщо усиновлювачами є подружжя така відпустка надається одному з них на їх розсуд. Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Зразок наказу про надання відпустки у зв'язку з усиновленням дитини

Товариство з обмеженою відповідальністю "А"

НАКАЗ № 20
м. Київ                                                                        20 травня 2012  р.

  1. Надати юристу 1-ї категорії Івановій Ніні Миколаївні відпустку у зв'язку з усиновленням дитини  тривалістю 56 календарних днів починаючи з 1 червня 2012 року.

Підстави:
  1. Рішення про усиновлення дитини від 15 травня 2012 року.
  2. Заява Іванової Н.М. про надання відпустку у зв'язку з усиновленням дитини. 

       Директор                                                                підпис                 Петров І.І.

       З наказом ознайомлена
       юрист 1-ї категорії                                                        підпис                 Іванова Н.М.

       Крім основної відпустки по догляду за дитиною законодавством також передбачено додаткову відпустку працівникам, які мають дітей. Зокрема, жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки.
       Що ж нового містить проект Трудового кодексу? Питання відпусток по догляду за дитиною врегульовані статтею 195 проекту Трудового кодексу, яка містить наступні положення:
       Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами жінці за її бажанням надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою допомоги відповідно до законодавства. Така відпустка надається також жінкам, які усиновили або є опікунами дітей зазначеного віку. На підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини або іншої жінки, зазначеної в цій статті, про те, що вона вийшла на роботу до досягнення дитиною трирічного віку і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати), така відпустка може бути надана батькові дитини чи іншому члену сім'ї, який фактично здійснює догляд за дитиною. Це положення аналогічне до нині діючого законодавства. Новим є лише те, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається також опікунам дітей.
Проект Трудового кодексу містить аналогічні норми щодо надання відпустки по догляду за дитиною без збереження заробітної плати більшої тривалості у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду. Так само жінка матиме право на відпустку тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.
       Новим в проекті Трудового кодексу є положення, що питання надання відпусток по догляду за дитиною більшої тривалості може вирішуватися Колективним договором.

 
 
 
 
04071 Україна, м. Київ. Тел.:(044) 339-56-03
Copyright © 2008-2021 www.vip-advocate.com.ua. All Rights Reserved.
Зразок заяви про надання відпустки по догляду за дитиною

Директору Товариства з обмеженою
відповідальністю "Промінь"
Сидоренку Петру Петровичу

Головного технолога
Петренко Катерини Петрівни

ЗАЯВА

       Прошу надати мені відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відпустку прошу надати з 1 червня 2012 року.

Додаток:
1.        Копія свідоцтва про народження.

       Дата                                                                                                      Підпис               Петренко К.П.