<H3>Юридичні консультації</H3>
<H2>Юридичні консультації у Києві</H2>
Праця за трудовим договором у фізичної особи


Перейти до Списку публікацій або переліку та опису Послуг адвоката.

Статтю опубліковано в журналі "Праця і закон", № 9 (153), вересень 2012 р.
Скачать скан версію у форматі PDF
    
<H1>Види робочого часу</H1>
       У цій статті ми розглянемо особливості оформлення документації при прийнятті на роботу найманого працівника до фізичної особи. Розглянемо особливості укладення трудових договорів, заповнення та ведення трудових книжок.
       Між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю: фізична особа - підприємець чи фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, наприклад, послуги кухарки, няньки, водія, укладається трудовий договір. Договір укладається у письмовій формі. При використанні найманої праці фізичною особою усна форма договору не допускається.
       У трудовому законодавстві дано визначення поняття та види трудового договору. Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
       Трудовий договір може бути трьох видів:
  • безстроковий, що укладається на невизначений строк;
  • укладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
  • таким, що укладається на час виконання певної роботи.
       Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін.
       Трудовий договір між працівником і фізичною особою укладається у трьох примірниках. Форма вказаного трудового договору затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики № 260 від 08.06.2001 року "Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю".

 
 
АДВОКАТ
(044) 339-56-03
       Розглянемо тепер порядок реєстрації трудового договору, укладеного між працівником і фізичною особою.
       Трудовий договір між працівником і фізичною особою підлягає обов'язковій реєстрації державною службою зайнятості. При реєстрації трудового договору повинні бути присутні як підприємець чи фізична особа, що використовую найману працю, так і найманий працівник. Фізична особа повинна подати трудовий договір на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи. У разі коли інтереси фізичної особи представляє за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.
       Документи, що подаються при реєстрації трудового договору:
  • паспорти (працівника та роботодавця);
  • фізична особа - підприємець - свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи  -  підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
  • фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
  • працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - трудову книжку, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності); особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).
  • у разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою нотаріальним дорученням фізичною особою, така особа повинна пред'явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію нотаріального доручення.
       При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством (стаття 25 Кодексу про працю України).
       У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору до державного центру зайнятості подаються три примірники трудового договору, в яких підпис працівника нотаріально посвідчений.
       Реєстрація трудового договору здійснюється в день його подання. Відповідальна особа центру зайнятості робить відповідний запис в книзі реєстрації трудових договорів та присвоює номер трудовому договору. На підставі реєстрації на трьох примірниках трудового договору робиться запис:

"Трудовий договір зареєстрований "__" ___________ 20__ р. N _____
_________________________________________________________________
                 (найменування центру зайнятості)
М.П.
________________
     (підпис)
__________________________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи центру зайнятості)".

       Зареєстрований в державному центрі зайнятості трудовий договір є підставою для занесення відомостей про працю працівника до трудової книжки. Трудові книжки оформляються відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом № 58 від 29.07.1993 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 року за № 110 (далі - Інструкція).
       Під час прийняття на роботу роботодавцем-фізичною особою вноситься запис: "Прийнятий на роботу (далі зазначається професійна характеристика робіт) за трудовим договором (зазначаються дата та номер договору), зареєстрованим у державній службі зайнятості (зазначається повна назва центру зайнятості), при цьому у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата і номер реєстрації трудового договору державною службою зайнятості: "трудовий договір (номер), зареєстрований (дата)"). Унесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, який зареєстрував трудовий договір, і засвідчуються його печаткою (пункт 2.20-1 Інструкції). Записи про назву професії повинні проводитися  у відповідності з Класифікатором професій ДК 003: 2005, затверджений наказом Держпотребстандарта України від 26.12.2005 року № 375.
       Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних  осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг, зберігаються безпосередньо у працівників.
       Проектом трудового договору також передбачається, що роботодавцем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Підставою для виникнення трудових відносин є трудовий договір. Новими є наступні положення Проекту трудового кодексу про трудовий договір:
       Трудові відносини виникають з дня початку працівником роботи за розпорядженням чи з дозволу роботодавця. Дозволом роботодавця вважається дозвіл, наданий особою, яка уповноважена від його імені укладати трудові договори. Трудові відносини виникають із встановленого у трудовому договорі дня початку роботи також у разі, якщо працівник не розпочав роботу у відповідний день у зв'язку з хворобою або іншими поважними причинами, визначеними сторонами трудового договору. У разі покладення судом на роботодавця обов'язку прийняти працівника на роботу трудові відносини вважаються такими, що виникли з дати, зазначеної у рішенні суду.
       Проектом трудового договору передбачається, що уповноваженими органами будуть розроблені типові та зразкові трудові договори. На даний час такий договір щодо використання найманої праці фізичної особою не розроблений.


Опубліковано в журналі "Праця і закон", № 9 (153), вересень 2012 р.

 
 
 
 
04071 Україна, м. Київ. Тел.:(044) 339-56-03
Copyright © 2008-2021 www.vip-advocate.com.ua. All Rights Reserved.